Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Tovarníky

Tlačivá na stiahnutie

daňové tlačivá

Žiadosť o odpustenie poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
 Ziadost_O_Odpustenie_Poplatku_Za_KO.rtf (10.4 kB) (10.4 kB)

 

stavebné tlačivá

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.

 
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a § 5 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 
Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 55 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a § 6 vyhl.č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 
Žiadosť o overenie pasportu stavby podľa § 104 stavebného zákona.

 
Žiadosť o stavebné povolenie.

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, rozhodnutie o využití územia, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, rozhodnutie o stavebnej uzávere podľa § 35 zákona č. 50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore na stavbe.

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa zákona č.478/2002 § 22 ods.1 písm. a) Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších pred

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.

 
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie.

 

životné prostredie

Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín.

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákonč.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

 

ostatné tlačivá

Žiadosť o určenie súpisného čísla
 Žiadosť o určenie súpisného čísla nové tlačivo.docx (186.4 kB) (186.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie označenia obchodnej prevádzky na území obce Tovarníky.
 Reklama_Oznacenie_Prevadzky.rtf (22.4 kB) (22.4 kB)

 
Žiadosť o určenie (schválenie) dopravného značenia podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
 Ziadost_O_Dopravne_Znacenie.rtf (14.6 kB) (14.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií podľa § 8 zákona čís. 135/1961 Zb. (cestný zákon).
 Ziadost_O_Povolenie_Uzivania_Komunikacii.rtf (14.9 kB) (14.9 kB)

 
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti na území obce Tovarníky.
 Ziadost_O_Stanovisko_K_Podnikaniu.rtf (26.5 kB) (26.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie prenosného reklamného zariadenia.
 Ziadost_O_Suhlas_Prenosneho_Reklamneho_Zariadenia.rtf (13.8 kB) (13.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( SHR ) podľa zákona č. 219/91 Z.z.
 Ziadost_O_Vydanie_Osvedcenia_SHR.rtf (173.8 kB) (173.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva.
 Ziadost_O_Vydanie_Povolenia_Na_Uzivanie_Verejneho_Priestranstva.rtf (17.4 kB) (17.4 kB)

 
Žiadosť o vyjadrenie k uzávierke cesty podľa § 115 ods. 1 písm. f) zákona čís. 315/1996 Z.z.
 Ziadost_O_Vyjadrenie_K_Uzavierke_Cesty.rtf (13.3 kB) (13.3 kB)

 
Žiadosť o vystavenie oznámenia o stavbe.
 Ziadost_O_Vystavenie_Oznamenia_O_Stavbe.rtf (12.2 kB) (12.2 kB)

 
Zoznam dokumentov potrebných na vybavenie evidencie obyvateľstva
 Zoznam dokladov potrebných na evidenciu obyvateľov.pdf (136.9 kB) (136.9 kB)

 

webygroup

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

Počítadlo návštevnosti

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster@tovarniky.eu


1833406

Úvodná stránka