Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Tovarníky

Obec Tovarníky - oficiálna webová prezentácia

Aktuality

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Tovarníkoch vyhlásilo svojim uznesením č. 8/20/2017 zo dňa 19. 01. 2017 v zmysle ustanovenia § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Tovarníky na 22.3.2017 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tovarníkoch.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

  1. ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
  2. znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,
  3. spôsobilosť na právne úkony
  4. bezúhonnosť

Požadované údaje a prílohy prihlášky:

  1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón,
  2. profesijný životopis,
  3. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
  4. fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  5. čestné prehlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony
  6. písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby na rokovaní Obecného zastupiteľstva Tovarníkoch;

Ďalšie informácie:

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ môžu kandidáti zaslať poštou na adresu Obec Tovarníky, Obrancov mieru 82/5, 955 01 Tovarníky alebo osobne do podateľne Obecného úradu Tovarníky. Termín doručenia prihlášky: do 6.3.2017 do 16:00 hod.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 01. apríla 2017, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Je to deň nástupu do práce.

Pracovný pomer bude uzavretý na 20 % úväzku pracovného času.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 V Tovarníkoch dňa  19. 01. 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

____________________________________________________________

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020" - strategický dokument


 

Úradná tabuľa


webygroup

dnes je: 26.2.2017

meniny má: Viktor

Počítadlo návštevnosti

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster@tovarniky.eu


1000080

Úvodná stránka